Skip to content
ALGEMENE VOORWAARDEN

De Organisator: Soul Station VZW (BE0703916033) met maatschappelijke zetel te Langestraat 19, 2400 Mol, België. De Bezoeker: Alle rechtspersonen en/of particuliere personen die het evenemententerrein betreden, betalend of niet betalend, aan de hand van een toegang -en/of campingticket en daarbij horend toegangsbewijs in de vorm van een bezoekersbandje, leveranciersbandje en/of bewijs en bewonerskaart.

Het Evenemententerrein: De locatie die door de Organisatie in gebruik wordt genomen voor het organiseren van het Evenement. Voor Moonfield betekent dit festivalterrein Moonfield, camping Magic Moon Camp en parking. Het Evenement(en): Evenementen die door Soul Station VZW worden georganiseerd. Ticket(s): Toegangs -en/of campingtickets die toegang verlenen tot het Evenemententerrein. Deze Algemene Voorwaarden van Soul Station VZW (BE0703916033) met maatschappelijke zetel te Langestraat 19, 2400 Mol, België, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen de Bezoekers van Evenementen georganiseerd door Soul Station VZW, (verder het Evenement te noemen), en Soul Station VZW (hierna: de Organisator te noemen).

 

1. TOEGANKELIJKHEID 

1.1. Bezoekers van het Evenement die de terreinen van Moonfield betreden, al dan niet door het betalen van een ticket, gaan automatisch en stilzwijgend akkoord met de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen richtlijnen.

1.2. Indien de richtlijnen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd, kan de Organisatie de Bezoeker toegang tot deze terreinen weigeren of ontzeggen.

1.3. De organisatie behoudt zich het recht de richtlijnen in deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, zowel gedeeltelijk als geheel, en aan te passen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden op de betreffende website van de Organisator aangepast, en kunnen door de Bezoekers geraadpleegd worden. De bezoeker gaat akkoord met deze wijzigingen indien er na tien werkdagen, na aanpassing van deze Algemene Voorwaarden, geen schriftelijk bezwaar is ingediend.

1.4. Indien één of meerdere richtlijnen uit deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, nietig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige richtlijnen, geheel of gedeeltelijk, overgebleven in deze Algemene Voorwaarden niet aan en zullen deze onverkort van kracht blijven.

1.5. De Organisator behoudt zich het recht voor huisregels voor bepaalde onderdelen van het evenemententerrein te hanteren. Deze huisregels gelden naast de Algemene Voorwaarden en zullen te zien zijn op de website van de Organisator en/of op het Evenemententerrein. Bezoekers van het Evenement dienen zich evenwel aan deze huisregels te houden en gaan bij de aankoop van een toegangsticket en/of campingticket stilzwijgend akkoord.

1.6. Elke Bezoeker van het Evenement heeft de mogelijkheid om het maanlicht te aanschouwen in al zijn glorie, indien dit fenomeen zich voordoet. De Organisatie is evenwel niet verantwoordelijk mocht er door mogelijke omstandigheden geen maanlicht te zien zijn. 

 

2. TICKETS 

2.1. Tickets kunnen in de webshop van Moonfield, Link, gekocht worden. Via de webshop kom je in de ticketshop van Paylogic.

2.2. De Tickets kunnen aangekocht worden via Paylogic, en de door Paylogic voorziene verkooppunten, en op de door de Organisatie voorziene voorverkooppunten. Alleen op deze officiële verkooppunten verkochte Tickets garandeert de geldigheid van deze tickets. De Organisatie behoudt zich het recht toegangs -en campingtickets, die op een andere manier dan voorgaand beschreven, te annuleren of te weigeren op het Evenemententerrein.

2.3. Bij de aankoop van deze Tickets worden alle in de Algemene Voorwaarden, https://www.paylogic.com/nl/terms-conditions,  opgenomen richtlijnen van Paylogic aanvaard door de betrokken Bezoeker, en aanvaard de bezoeker deze te volgen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

2.4. De Tickets die aangekocht zijn op een door de Organisatie voorziene voorverkooppunten kunnen niet aan derden doorverkocht worden tenzij de Organisatie hiervoor schriftelijk wordt gecontacteerd en de goedkeuring hiervoor door de Organisatie schriftelijk wordt verleend. Dit schriftelijk schrijven kan zowel via email, info@moonfield.be, als via aangetekend schrijven gebeuren.

2.5. De Bezoeker is verantwoordelijk voor de controle van de opgestuurde Tickets, die na betaling werden opgestuurd. Indien er gebreken aan het Ticket worden vastgesteld of de Tickets werden niet ontvangen na betaling, dient de Bezoeker schriftelijk de Organisatie via aangetekende brief of info@moonfield.be op de hoogte stellen. De Organisatie zal hierop gepast reageren.

2.6. De Organisator behoudt zich het recht voor, voor frauduleus verkochte Tickets, juridische stappen te ondernemen.

2.7. De Tickets kunnen na uitvoering van betaling en ontvangst niet worden omgewisseld tegen andere Tickets, dagticket, combiticket en/of campingticket, noch zullen deze worden terugbetaald.

2.8. Indien een toegangs -en/of campingticket gestolen of verloren werd, is de Organisatie niet verantwoordelijk en zal dit niet terugbetaald worden noch zal er toegang worden verleend zonder deze officiële Tickets.

2.9. De Bezoeker dient zich overigens bij de aankoop van Tickets te houden aan de Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, B.S. 30 juli 2013.

 2.10. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/ of fouten op de Tickets, noch voor de ontvangst van de Tickets.

 

3. TOEGANG EN IDENTIFICATIE 

3.1. De Bezoekers van het Evenement dienen te beschikken over één, van de door de Organisatie verleende geldige Tickets en een geldig legitimatiebewijs verstrekt door de betrokken Overheid. Namaak en/of kopieën van Tickets worden niet aanvaard en wordt gerechtelijk vervolgd.

3.2. De Bezoekers krijgen na inlevering van de Tickets(s), of ter plaatse betaling van de kassaprijs, een polsbandje waarmee ze het Evenemententerrein mogen betreden. Dit polsbandje is persoonlijk gebonden en mag in geen geval van houder veranderd worden. Indien de Organisatie frauduleuze praktijken opmerkt, betreffende het doorgeven en/of verkopen of onrechtmatig gebruik van polsbandjes en/of  andere toegangsbewijzen, kan de toegang tot het Evenemententerrein ontzegd worden.

3.3. De Bezoeker dient het persoonlijke polsbandje gedurende het volledige verloop van het Evenement zichtbaar rond de pols te dragen.

3.4. De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet-betalende Bezoekers, al dan niet door een uitverkocht of volzet Evenemententerrein, toe te laten.

3.5. Het Evenement is enkel toegankelijk voor personen ouder dan 16 jaar. Personen onder de 16 jaar krijgen enkel toegang indien ze begeleid worden door een persoon die 18 jaar of ouder is.

3.6. De identificatie van de Bezoekers kan ten allen tijde door de Organisatie of ticketverlener geverifieerd worden tijdens de toegang op het Evenemententerrein, al dan niet in samenspraak met de lokale autoriteiten. Indien de Bezoeker niet in het bezit is van een legitimatiebewijs dat overeenstemt met de houder van het ticket(s), kan de toegang op het Evenemententerrein ontzegd worden. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de terugbetaling van de verworven Tickets.

3.7. Tijdens de betreding van het Evenemententerrein behoudt de Organisatie zich het recht voor om oppervlakkige controles uit te voeren om de veiligheid van de Bezoekers te bevorderen. Bezoekers die een oppervlakkige controle door de Organisatie weigeren, kunnen, indien de autoriteiten dit wensen, een controle door lokale autoriteiten laten uitvoeren. Indien deze controle door de Bezoeker wordt geweigerd, kan de Organisatie toegang tot het Evenemententerrein annuleren of ontzeggen.

3.8. Indien de Bezoeker (volgende lijst is niet limitatief): deze Algemene Voorwaarden niet naleeft; onder invloed is van drank en/of drugs; gevaarlijke en/of verboden voorwerpen met zich meebrengt; door de lokale autoriteiten gesignaleerd staat als zijnde gevaarlijk; gedrag vertoont dat volgens de Organisatie en haar medewerkers niet aanvaardbaar is, zoals haat, aggresiviteit, woede, diefstal, xenofobie, discriminatie, geweld, stalking of ander manifest gedrag; een handeltje opzet zoals verkoop van drugs, drank, voedsel, tickets e.d.; reclame maakt die niet toegelaten werd door de Organisatie; de fouillering van security weigert; het welzijn van andere Bezoekers in gevaar brengt; op gelijkaardige evenementen toegang werd geweigerd door de Organisatie of de autoriteiten; kan de toegang tot het Evenement, Moonfield, geweigerd of ontzegd worden en kunnen er geen terugbetalingen van de aangekochte Tickets geëist worden van de Organisatie.

3.9. De Organisatie zal bij eventuele misdrijven en/of manifest gedrag de lokale autoriteiten inlichten. Bij eventuele financiële schade zal de betrokken Bezoeker aansprakelijk worden gesteld.

 

4. CONTROLE 

4.1. De Organisatie behoudt zich het recht controles uit te voeren, zoals bepaald in Art. 3, en dit zowel bij het betreden of het verlaten van het festivalterrein Moonfield en de bijbehorende camping Magic Moon Camp. De Bezoeker(s) houden zich aan het huisreglement betreffende het binnenbrengen van voorwerpen op het Evenemententerrein. Zie huisreglement ‘Festivalterrein Moonfield’ en ‘Magic Moon Camp’.

4.2. Alle voorwerpen, zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, die niet toegelaten zijn tot het Evenemententerrein kunnen in beslag genomen worden door de Security van het Evenement. Bij ernstig misdrijf, bv drugs, wapens,… zullen de autoriteiten op de hoogte gebracht worden.

4.3. Bij de betreding van het Evenement kunnen Bezoekers gefouilleerd worden door de bevoegde Security zoals aangegeven in Art. 3. 

 

5. ANNULERING OF VERPLAATSING VAN HET EVENEMENT 

5.1. Indien de Organisatie beslist om het Evenement te verplaatsen van datum en/of locatie als gevolg van overmacht zoals weersomstandigheden, brand, annulaties van artiesten, op aangeven van autoriteiten, terreur, oorlog e.d. zullen er geen restituties van de betaalde Tickets plaatsvinden.

5.2. De organisatie behoudt zich het recht voor het Evenement te annuleren wanneer sprake is van overmacht, al dan niet om het welzijn van de Bezoekers te garanderen. Bij annulatie van het Evenement zullen er restituties van de Tickets uitgevoerd worden op de wijze die de Organisatie na deze annulatie zal bekend maken. Onkosten die gepaard gaan aan deze annulatie worden niet vergoed en zullen mee in rekening worden gebracht. Anderzijds kan de Organisatie niet aansprakelijk gesteld worden voor de terugbetaling van de Tickets na annulering van het Evenement. 

 

6. OPENINGSUREN

6.1. De openingsuren van Moonfield zijn als volgt: Vrijdag 10 juli 2020 : 18.30 – 03.00 Zaterdag 11 juli 2020 : 14.30 – 03.00

6.2. Wij stellen de poorten van camping Magic Moon Camp open op vrijdag 10 juli 2020 vanaf 16.00 u t/m zondag 12 juli 2020 tot 14.00 uur.

6.3. Toegang tot het evenemententerrein kan enkel met een geldig polsbandje zoals beschreven in Art. 3. 

 

7. ACCOMODATIE

7.1. Reserveren van accommodatie kan via de webshop van Moonfield, Link Festipi. Via de webshop kun je Festipi’s reserveren.

7.2. Reserveringen van accommodaties van Festipi komen tot stand na bestelling ervan in de webshop van Moonfield. Na betaling en verwerking van deze bestelling ontvangt de Bezoeker een voucher.

7.3. De Bezoeker krijgt toegang tot de gereserveerde accommodatie na inlevering van de vouchers.

7.4. Reservaties van Festipi’s vallen onder de algemene voorwaarden van Festipi, de Organisatie is niet verantwoordelijk bij onregelmatigheden, niet ter beschikking gestelde accommodatie of andere aan Festipi gerelateerde producten en reserveringen.

7.5. Bezoekers die gekozen hebben voor een overnachting op Magic Moon Camp dienen zich te houden aan het huisreglement van de camping.

7.6. Bezoekers krijgen na inlevering van de Tickets toegang tot de camping zoals aangegeven op het Ticket, na ontvangst van het polsbandje zoals aangegeven in Art.3.

7.7. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade berokkend aan de accommodatie. Voor eventuele schade aan de accommodatie zal de Bezoeker, die de accommodatie huurt, verantwoordelijk gesteld worden. Eventuele kosten door o.a. schade zullen aan de Bezoeker doorgerekend worden.

7.8. Indien er gebreken worden vastgesteld bij het betreden van de gereserveerde accommodatie, dient de Bezoeker de Organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen om de nodige vaststelling uit te voeren.

7.9. Wagens, mobilhomes, campers, motorfietsen, fietsen zijn niet toegelaten op Magic Moon Camp. 

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVACY 

8.1. Alle rechten op de intellectuele eigendom o.a. domeinnaam, auteursrechten, handelsnaamrechten,  e.d. berusten uitsluitend op Soul Station VZW.

8.2. Er kunnen door de Organisatie beeld en/of geluidsopnamen gemaakt worden van het Evenement en haar Bezoekers. Deze beeld en/of geluidsopnamen worden stilzwijgend door de Bezoeker goedgekeurd voor gebruik voor promotionele doeleinden van het Evenement en aanverwante activiteiten van de Organisatie. De Bezoeker kan evenwel geen vergoeding verkrijgen van de Organisatie en/of derden voor gebruik van deze beeld en/of geluidsopnamen.

8.3. Er kunnen door de Organisatie persoonsgegevens verzameld worden van de Bezoekers overeenkomstig het Privacybeleid van de Organisatie (link Privacy). De Bezoeker gaat stilzwijgend akkoord, bij aankoop van de Tickets en/of toetreding tot het Evenement, met de verwerking van de persoonsgegevens zoals aangegeven in de Privacy Policy.

8.4. De Bezoeker gaat bij aankoop van het Ticket evenwel akkoord tot het verwerven en verwerken van beeld en/of geluidsopnamen als intellectueel eigendom van de Organisatie.

8.5. De Organisatie behoudt zich het recht persoonsgegevens te delen met de lokale autoriteiten om de veiligheid van de Bezoekers en het Evenement te garanderen.

8.6. De Organisatie kan persoonsgegevens uitwisselen met partners van de Organisatie voor o.a. ticket –en betalingsverwerking, transactionele e-mails, printen van Tickets, customer service, … . 

 

9. BONNEN 

9.1. Er kunnen food -en drinktickets (bonnen) gekocht worden op het Evenemententerrein door betaling van de op het Evenement aangegeven prijzen. Dit kan zowel met cash geld of via een door de Organisatie ter beschikking gesteld betaalautomaat.

9.2. Enkel deze officiële, door de Organisatie voorziene, drink -en foodtickets kunnen gebruikt worden voor het aankopen van alle door het Evenement voorziene drank en voeding op het Evenemententerrein, backstage buiten beschouwing gelaten.

9.3. Drank en voeding kunnen gekocht worden door betaling van de op het Evenemententerrein aangegeven food en/of drinkticketprijzen. Cash geld wordt niet aanvaard voor het aankopen van drank en/of voeding.

9.4. De Organisatie is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of diefstal van deze aangekochte drink en/of foodtickets, en zal bijgevolg geen terugbetalingen doen bij verlies of diefstal van deze tickets.

9.5. In geval van verlies en/of diefstal van food en/of drinktickets gelieve de Organisatie te waarschuwen voor dieven, zodat hierop gepaste acties kunnen uitgevoerd worden. Dit kan o.a. zijn: politie op hoogte stellen, melding van dergelijke praktijken via social media of via de website.

9.6. De food -en drinktickets zijn slechts geldig tijdens de openingsuren van het Evenement en zullen vervallen na sluiting van het Evenement. Er kan geen restitutie van de overgebleven bonnen geëist worden. De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overgebleven bonnen, noch het vervallen van deze bonnen. 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De Organisator en/of eventuele medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van en/of naar het Evenemententerrein door de Bezoekers.

10.2. De Organisator en/of medeorganisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke lichamelijke ongevallen van Bezoekers op het Evenemententerrein.

10.3. De Organisator en/of medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schadegevallen, diefstal en/of verlies van voorwerpen van de Bezoekers op het Evenemententerrein.

10.4. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de eventuele vervoerskosten van en/of naar het Evenement.

10.5. Indien er zich technische problemen voordoen tijdens het Evenement, kan de Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen die zich daaruit stellen zoals bv. bij het gebruik van betaal -, bank -en/of creditcards. 

 

11. PERSONEN MET EEN BEPERKING  

11.1. Indien er Bezoekers zijn met een beperking kunnen zij parkeerplaats reserveren zo dicht mogelijk bij de ingang van het Evenemententerrein. Deze personen dienen de Organisatie schriftelijk via brief of info@moonfield.be op hoogte brengen. Bij het verzoek op aangepaste parking voor mensen met een beperking, dient de Bezoeker bij aankomst aan de parking de ‘blauwe kaart’ te tonen. Zij moeten tevens de schriftelijke bevestiging kunnen aantonen. 

11.2. Bezoekers met een beperking, die gebruik maken van een rolstoel, kunnen bij slechte weersomstandigheden, onder begeleiding van één persoon, zich op het Evenemententerrein verplaatsen via de backstagegangen. 

11.3. Begeleide honden zijn toegelaten op het Evenemententerrein, zowel op Moonfield als op Magic Moon Camp. De verantwoordelijke Bezoeker van deze honden zorgen voor een duidelijke herkenbaarheid van hun begeleiderhond. 

 

12. HUISREGELS  

12.1. De Organisator behoudt zich het recht voor huisregels voor bepaalde onderdelen van het evenemententerrein te hanteren. Deze huisregels gelden naast de Algemene Voorwaarden en zullen te zien zijn op de website van de Organisator en/of op het Evenemententerrein. Bezoekers van het Evenement dienen zich evenwel aan deze huisregels te houden en gaan bij de aankoop van een toegangsticket en/of campingticket stilzwijgend akkoord. 

12.2. Gebruik van alcoholische dranken (alcoholvolume >0,5% vol, vb bier en wijn) is verboden voor personen jonger dan 16 jaar en zal dus ook niet door de Organisatie toegelaten worden. 

12.3. Personen jonger dan 18 jaar wordt evenmin het gebruik van sterke drank (gedestilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%) toegelaten, vb wodka, rum, gin, cocktails,… 

12.4. De Organisatie kan ten allen tijden Bezoekers vragen om zich te identificeren in het kader van haar wettelijke verplichting zoals o.a. alcoholwetgeving. 

 

13. EHBO 

13.1. Er zal een medische hulppost aanwezig op het Evenemententerrein. Indien er lichamelijke ongevallen en/of letsels zich voordoen wordt aangeraden om onmiddellijk medische hulp in te roepen bij deze medische hulppost. 

13.2. Bezoekers met een chronische aandoening wordt aangeraden een medische fiche te bezorgen aan de Organisatie. Dit kan gebeuren door een e-mail met desbetreffende info te versturen naar info@moonfield.be met als vermelding MEDISCHE FICHE. Tenslotte wordt aanbevolen om de medische fiche mee te nemen naar het Evenement en te bezorgen aan de medische hulppost, zodoende kan er bij een medische interventie gepaste hulp worden geboden. 

 

14. JURIDISCH  

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van conflictregels. 

14.2. Indien er geschillen tussen de Bezoeker en de Organisatie ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, overeenkomsten, e.d. zullen bij uitsluiting berecht worden door de ter zake bevoegde rechter te Turnhout. 

14.3. De Organisatie behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen indien de Bezoeker inbreuk doet op deze Algemene Voorwaarden. Indien de Bezoeker de in deze Algemene Voorwaarden richtlijnen niet naleeft, zal de Organisatie toegang tot het Evenement weigeren/ ontzeggen en zullen de betaalde inkomgelden, bonnen en/of accommodatie niet terug betaald worden. De Bezoeker moet in dit geval onmiddellijk het Evenemententerrein verlaten.