Skip to content
PRIVACY STATEMENT

Moonfield Festival (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door Soulstation VZW, gevestigd te Langestraat 19, 2400 Mol met als ondernemingsnummer 0703916033 (hierna: Soulstation). Soulstation respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.moonfield.be (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). Soulstation draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

 

Toepasselijkheid

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Soulstation en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Soulstation op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Soulstation adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

 

Identiteit Soulstation

Soulstation respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Soulstation draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Soulstation.

Soulstation is gevestigd in de Langestraat 19, 2400 Mol. Zij is geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen met als ondernemingsnummer 0703916033.  Soulstation is bereikbaar via het e-mailadres info@moonfield.be.

Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Soulstation?

Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Soulstation dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

Daarnaast kan Soulstation persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Soulstation geplaatste bestellingen via de Website.

Ook kunnen door Soulstation surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door Soulstation of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

 

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Soulstation gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. Soulstation kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:

  • Ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;

  • om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Soulstation georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;

  • ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;

  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Soulstation of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Soulstation gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via sociale medianetwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Youtube of Soundcloud. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Soulstation gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

Soulstation kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruiken worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Soulstation ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die Soulstation verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

 

Cookies en Google Analytics

Soulstation behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

Soulstation maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie inclusief IP-adres, aan Google verstrekt.

Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Soulstation heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

 

Sociale netwerken

Op de Website van het Evenement staan knoppen die gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Instagram en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Soulstation geen invloed.

De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

 

Beeld- en/of Geluidsopnamen

Soulstation of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het

Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van

Soulstation en/of mediapartner(s), zonder dat Soulstation of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

 

Bewaartermijn

Soulstation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Inzage, correctie en verzet

De Bezoeker dient ervoor te zorgen dat Soulstation over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Soulstation via het e-mailadres info@moonfield.be schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Soulstation, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Via het e-mailadres info@moonfield.be kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Soulstation of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Delen en doorgifte van gegevens

Soulstation is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Soulstation gelieerde ondernemingen en aan partijen die Soulstation inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement.

Soulstation kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Soulstation rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

 

Beveiligen

Soulstation neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Soulstation verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@moonfield.be

 

Wijzigingen

Soulstation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Soulstation de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@moonfield.be.